Byudvikling og Projekter

Der er mange ønsker og ideer til at udvikle vores dejlige landsby. Flere af dem er generelle ønsker som mange landsbyer drømmer om, men der er også nogle specifikke og unikke ønsker til det sted vi bor.

Denne liste er baseret på input fra byens borgere gennem tiden, tidligere landsbyplan og ideer fra byens forskellige foreninger gennem tiden.

Vi vil gerne have udarbejdet en ny landsbyplan, da disse har nemmere ved at få støtte fra de kommunale puljer, samt hjælp fra kommunen.

Store igangsatte projekter:
Projekt Park

Borgertip:

Det er et af flere apps, der kan bruges til at tippe Viborg kommune omkring skader eller andre forhold som f.eks. huller i vejen, manglende gadelys eller vækst af bjørneklo.
Hent til Android
Hent til Apple

Fortorve
Er definerende for en by. De er med til at sikre gående mod trafik og giver visuelt en oplevelse af at man er i en by.

Vi ønsker:
Der er flere strækninger i Skelhøje der mangler fortorve i enten den ene side eller begge sider. Der er enkelte steder i byen med ødelagte og knækkede fliser, som ville være fine at få udskiftede.

Status:
Ønsket om udvidelse af fortorvssystemet er forelagt kommunen.

Muligheder:
Alle borgere opfordres til at bruge appen Borgertip (links ovenfor) og melde farlige og/eller ødelagte sten. De er afhængige af at borgerne selv melder ind, da der ikke er kapacitet og økonomi til at de kan kontrollere regelmæssigt.

Opgradering af grusveje / vejnet
Der er et par veje i Skelhøje der er belagt med grus. Det er en billig løsning. Men det er en vejtype der dels forstærker trafikstøj, støver, huller kan ødelægge biler mv.

Enkelte af asfaltvejene kan snart ikke lappes mere og bør snart lægges om.

Vi ønsker:
At kommunen opgraderer Enebærvej og Tjørnevej, da der nu er fuld bebyggelse på begge veje. Flere af de andre grusveje har også vores opmærksomhed.

Vi ønsker også at kommunen retter op på nogle af byens slidte og overlappede asfaltveje.

Status:
SBF har forelagt ønsket om opgradering/renovering for kommunen og fortsætter dette.

Muligheder:
Alle opfordres til at indrapportere huller i asfaltveje i Borgertip.

Bare et eksempel
Nyere byporte i Viborg kommune

Byporte / Byskilte
På nuværende har de 3 store indfaldsveje 3 forskellige typer byskilte i forskellige stande. Nyest er indgangen ved bakken, da den forrige af samme type som ved Dollerupvej antageligt blev ødelagt ved påkørelse.

Vi ønsker:
En homogen udseende byport til mindst 3/4 af indgangsvejene til Skelhøje. Det kunne være et af de nyere Viborg kommune skilte med integreret plakatstander (se billede fra Klejtrup) eller en unik løsning der passer til vores by.

Status:
Er forelagt kommunen.

Muligheder:
Søge om vi selv må designe og anlægge nye byporte. Dette kunne være med input fra borgerne om kreative forslag. Denne løsning er klart dyrere, men såfremt man kunne få lov, en chance for at gøre Skelhøje endnu mere unik.

Trampesti til Dollerup
Fra skeldalen kan der anlægges en trampet sti nede i dalen til Dollerup. Stien vil kunne byde på helt unikke naturoplevelser og dalen vil kunne opleves og ses fra stien. Stien skal afmærkes og der skal evt. etableres passager ved hegn m.v for at øge nemheden for de vandrene.

Stien kan dermed tilføjes som afbræk på Hærvejen eller fortsættelse af Kalk Kaminoen

Udfordringer:
Området på hele strækningen er fredet og er omfattet af beskyttelseszoner. Brugen skal ske på bæredygtige præmisser. Der må ikke anlægges faciliteter der skæmmer eller skader naturen og al aktivitet skal ske på naturens præmisser.

Status:
Ideplan. Skabt på baggrund af ønske fra byens borgere. 

Udsigt over Skeldalen
Inspiration
Regnvandsbeskyttelse i dalen
Bag Børnehaven udledes store mængder overfladevand fra regnvandsnettet i byen. Udledningen er meget kraftig i regnvejrsperioder og set i lyset af klimaændringerne vil den blive mere koncentreret. Regnvandet skylder ned i dalen og skaber en kraftig erosionsrende.

Vi ønsker:
Der skal etableres en afværgeforanstaltning og ved at aktivere foranstaltningen som et oplevelsesmoment, kan den gøres interessant for både børnehaven, dagpleje, skolerne og byen som helhed.

Man kan forstille sig udløbet etableret med kampesten og dermed skabe et spændende
område for leg med regnvand. Strømmende vand er altid sjovt at søsætte ting i, der kan flyde med strømmen m.v. Det vil kunne blive en spændende og lærende aktivitet for alle.

Status:
Ideplan. Skabt på baggrund af ønske fra byens borgere. 

Shelterplads og cykelcamping
Der er efterspørgsel på shelters til de mange vandrende og cykelturister, men også dem der bare ønsker en enkelt overnatning. Det kan også benyttes af byens borgere.

Brugere af denne overnatningstype efterlyser afsides og diskrete områder hvor man kan være lidt i fred og ikke føle sig udstillet for forbipasserende.

Vi ønsker:
Etablering af 2-3 shelters mv. på en lokation hvor man kan opfylde brugernes ønsker om lidt privatliv.

Muligheder:
En gammel ide foreslår, “at arealet på skrænten bag Kulturhuset kunne erhverves og anvendes til plads for Shelters og cykelcamping. Pladsen bag Kulturhuset vil være den optimale placering. Det skal ses i lyset af beliggenheden tæt på Kulturhuset, hvor der i forvejen er etableret overnatnings- og servicefaciliteter.

Dalen er også foreslået som lokation, men strenge krav på grund af den fredede status, gør at dette ikke er en mulighed.

Der er anden mulighed i kombination med et andet projekt “område nord”, det er dog på kommunal grund, så det skal først afklares med forvaltningen såvel beboere om det overhovedet er muligt.

Status:
Ideplan

Inspiration

Gletschertorvet
Torvet er byens centrum og infrastrukturen på torvet er præget af de funktionsomlægninger byen har oplevet gennem tiden. Torvet foran købmanden bør eksponeres i bybilledet, så det fremtræder som det centrale punkt i byen. Det er her busserne kommer forbi og trafikken fra de 3/4 indfaldsveje mødes. Det er her cyklisterne på Alhedestien og Hærvejsruten passerer. Det er også her Hærvejens og nu Kalk Kaminoens vandrere går forbi.

 

Historik:
For 15 år siden var ønsket at, arealet blev gjort mere opholdsvenligt og dermed opfordre til ophold og  spontane møder. Tanken var ydermere at Købmanden kunne etableret mindre cafémiljø i tilknytning til butikken.

På mirakuløs vis opstod Gletschertorvets nuværende udvidede flisebelægning natten over i foråret 2009. Der var nu masser af plads til etablering af cafemiljø og bordbænkesæt på flisearealet.

Vi ønsker i fremtiden:
Et gennemtænkt område der samler byen såvel visuelt, historisk og agerer socialt mødested, vidensformidling af information og repræsenterer byen som et lækkert sted at bo og besøge.

Tingstedet, hvor jernbanens drejeskive lå, beplantning, pynt, materialevalg, blomster, informationsstandere og videre skal forbindes med brugen af området som opholdsrum og placering for byens juletræ. Endvidere tænke yderligere julebelysning ind i den endelige udformning.

Der skal opsættes en skulptur der som en del af oplevelsen symboliserer byen midt i de 3 sogneskel og gletscherens betydning for vores fantastiske natur.

Status:
Trin 1
– Udvidelse af torv – færdigt 2009.

Trin 2
– Komplet nytænkning og renovering af det resterende område. Der skal laves informationsindsamling fra byens borgere om hvad de ønsker og mangler. Denne viden skal kombineres med gæster/turisters oplevelse og viden om hvad der virker for andre lignende projekter. Den eksisterende byhistorie på stedet skal respekteres og indtænkes. Dertil skal der forhandles med Viborg kommune om mulighederne og økonomi dertil. Fondsmidler og andre store puljer må forventes som en del af finansieringen.

Skelhøje Park&Vej (bypedeller)
Hvis de mange projekter skal føres ud i livet kommer der med tiden vedligeholdelsesopgaver og behov for hjælp til anlæggelse. Dertil er der opgaver på kommunens og byens arealer, som kunne trænge til en lidt mere kontinuerlig hånd.

På den ene side kan man argumentere for at det i bund og grund er Viborg kommune der skal stå for mange opgaver, men realiteten er måske at der er begrænset økonomi til området og alle vil have en bid. Derfor har mange landsbyer oprettet bypedeller til varetagelse af opgaver og hvad de ellers finder på af byforskønnelse. En velholdt og pæn landsby er en landsby man har lyst at købe hus i.

Vi ønsker:
At oprette byens egen bypedelenhed.

Status:
Ideplan

Jule/vinterbelysning
Skelhøje er så hyggelig om vinteren, mange kreative og flotte lysarrangementer samt de røde lamper og byens juletræ.

Vi ønsker:
At skrue lidt mere op for jule og vinterhyggen ved at udvide vores belysning, tanken er at inkludere et eller flere af byens store træer placeret på nøglepositioner, så flest får noget ud af synet.

Status:
Ideplan

Bosætning
Der er en tom privat grund på Dalen 8, der har været til salg flere gange siden 2003.  Derudover er der en privat udstykning igangsat i 2019 med 6 grunde på Ørnevej.

Kommunen
Viborg kommune er forpligtet til at udbyde byggegrunde i kommunens landsbyer, samt hjælpe med markedsføring af dem.

Vi ønsker:
At Skelhøje har attraktive byggegrunde til konkurrencedygtige priser, så vi kan udbygge vores by og fællesskab.

Trafik gennem byen
Der høres til tider om billister der glemmer at der er et byskilt og dermed ændrede hastighedsregler. Der er gennem tiden lavet hastighedsundersøgelser på Lysgårdvej, Dollerupvej og Bakken. Ingen af dem anledte myndighederne til at der skulle anlægges hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Der går forlydender om at det ikke er den gennemkørende trafik der glemmer hastighedsreglerne, men målingerne har altså til dags dato ikke vist noget foruroligende. Dertil noteres der om gennemkørsel af meget store landbrugsmaskiner, nogle endda med dobbeltdæk til store gene for nogle af byens borgere.

Vi ønsker:
En by der er sikker at færdes i for børn og voksne. Derfor moniterer vi situationen og går det i en uønsket retning må der handles. Fodgængerovergange 1 eller 2 steder, er mulige og billige foranstaltninger.

Muligheder:
Alle kan bede om en hastighedsundersøgelse fra kommunen, hvis de oplever at fart er et problem. Dette gøres ved at kontakte:

Dorte Scott Hansen
Viborg Kommune
Teknik & Miljø -Trafik og Veje
Direkte tlf.: 87 87 51 01