Byudvikling og Projekter

Forslag modtages

Der er mange ønsker og ideer til at udvikle vores dejlige landsby. Flere af dem er generelle ønsker som mange landsbyer drømmer om, men der er også nogle specifikke og unikke ønsker til det sted vi bor.

Denne liste er baseret på input fra byens borgere gennem tiden, tidligere landsbyplan og ideer fra byens forskellige foreninger gennem tiden.

Vi vil gerne have udarbejdet en ny landsbyplan, da disse har nemmere ved at få støtte fra de kommunale puljer, samt hjælp fra kommunen.

Store igangsatte projekter:
Projekt Bypark

Borgertip:
Det er et af flere apps, der kan bruges til at tippe Viborg kommune omkring skader eller andre forhold som f.eks. huller i vejen, manglende gadelys eller vækst af bjørneklo.

Hent app i App Store

Hent App i Google Play


Regnvandhåndtering i Skelhøje
Status pr. primo 2022 
 
Grundet den store regnvandsmængde som forventes at ville komme i fremtiden, skal der laves en holdbar løsning til håndtering af regnvand og spildevand i Skelhøje bymidte.
 
I starten af 2022 blev der udsendt spørgeskemaer til en stor del af byens borgere angående regnvand. Der har ikke været tilstrækkelig interesse for at håndtere regnvand på egen grund i Skelhøje, så derfor skal al regnvand håndteres på offentlige arealer: grøfter langs veje, vejbede, underjordisk bassin og åbent bassin i byparken.
 
Et underjordisk bassin

Der skal placeres et underjordisk bassin på det lille torv foran købmanden. Energi Viborg Vand vil placere det på græsarealet som kaldes ’tingstedet’. Det er ikke en beslutning som Borgerforeningen har indflydelse på. Det vil blive et rundt bassin med en diameter på ca. 12 m. Der skal være adgang til 2 dæksler (60 x 80 cm). Det underjordiske bassin graves ned og der sås græs ovenpå.

Bassin i parken
Energi Viborg Vand har brug for 90 m3, svarende til 700 m2, hvis vanddybden er 13 cm. Arealet kan gøres mindre hvis dybden bliver større. Der vil kun stå vand i bassinet kortvarigt ved store regnskyl. Ikke noget blivende vand. Der er ønske om, at bassinet projekteres vest for stien (ind mod skel til naboer). Der kan laves trædesten over så det bliver en del af legepladsen. Der laves også en nedsivningskanal gennem det lille skovareal for enden af parken. Her vil der heller ikke stå vand særlig tit.
Vejbede
Der vil blive etableret vejbede langs Dollerupvej og Volden. Disse udformes som fartdæmpende foranstaltninger. Der vil blive lavet tilsvarende fartdæmpende foranstaltninger på Bakken, selvom der ikke skal være vejbede her. Dette er blot så de får samme udtryk. Langs Ravnsbjergvej laves grøft i kanten af vejen.
Tidsplan
Energi Viborg Vand vil gerne starte op inden sommerferien med det underjordiske bassin. Vejene omkring torvet skal graves mere eller mindre op i samme omgang. Åbent bassin i parken kan laves uafhængigt af disse planer. Det kan antagelig påbegyndes i foråret 2022. Foreløbig afventes der på en tidsplan fra Energi Viborg Vand.
Fortorve

Er definerende for en by. De er med til at sikre gående mod trafik og giver visuelt en oplevelse af at man er i en by.

Vi ønsker:
Der er flere strækninger i Skelhøje der mangler fortorve i enten den ene side eller begge sider. Der er enkelte steder i byen med ødelagte og knækkede fliser, som ville være fine at få udskiftede.

Status:
Ønsket om udvidelse af fortorvssystemet er forelagt kommunen.

Muligheder:
Alle borgere opfordres til at bruge appen Borgertip (links ovenfor) og melde farlige og/eller ødelagte sten. De er afhængige af at borgerne selv melder ind, da der ikke er kapacitet og økonomi til at de kan kontrollere regelmæssigt.

Opgradering af grusveje / vejnet

Der er et par veje i Skelhøje der er belagt med grus. Det er en billig løsning. Men det er en vejtype der dels forstærker trafikstøj, støver, huller kan ødelægge biler mv.

Enkelte af asfaltvejene kan snart ikke lappes mere og bør snart lægges om.

Vi ønsker:
At kommunen opgraderer Enebærvej og Tjørnevej, da der nu er fuld bebyggelse på begge veje. Flere af de andre grusveje har også vores opmærksomhed.

Vi ønsker også at kommunen retter op på nogle af byens slidte og overlappede asfaltveje.

Status:
SBF har forelagt ønsket om opgradering/renovering for kommunen og fortsætter dette.

Muligheder:
Alle opfordres til at indrapportere huller i asfaltveje i Borgertip.

Bare et eksempel
Trampesti til Dollerup

Fra skeldalen kan der anlægges en trampet sti nede i dalen til Dollerup. Stien vil kunne byde på helt unikke naturoplevelser og dalen vil kunne opleves og ses fra stien. Stien skal afmærkes og der skal evt. etableres passager ved hegn m.v for at øge nemheden for de vandrene.

Stien kan dermed tilføjes som afbræk på Hærvejen eller fortsættelse af Kalk Kaminoen

Udfordringer:
Området på hele strækningen er fredet og er omfattet af beskyttelseszoner. Brugen skal ske på bæredygtige præmisser. Der må ikke anlægges faciliteter der skæmmer eller skader naturen og al aktivitet skal ske på naturens præmisser.

Status:
Ideplan. Skabt på baggrund af ønske fra byens borgere. 

Udsigt over Skeldalen
Skelhøje Park&Vej (bypedeller)

Hvis de mange projekter skal føres ud i livet kommer der med tiden vedligeholdelsesopgaver og behov for hjælp til anlæggelse. Dertil er der opgaver på kommunens og byens arealer, som kunne trænge til en lidt mere kontinuerlig hånd.

På den ene side kan man argumentere for at det i bund og grund er Viborg kommune der skal stå for mange opgaver, men realiteten er måske at der er begrænset økonomi til området og alle vil have en bid. Derfor har mange landsbyer oprettet bypedeller til varetagelse af opgaver og hvad de ellers finder på af byforskønnelse. En velholdt og pæn landsby er en landsby man har lyst at købe hus i.

Vi ønsker:
At oprette byens egen bypedelenhed.

Status:
Ideplan

Jule/vinterbelysning

Skelhøje er så hyggelig om vinteren, mange kreative og flotte lysarrangementer samt de røde lamper og byens juletræ.

Vi ønsker:
At skrue lidt mere op for jule og vinterhyggen ved at udvide vores belysning, tanken er at inkludere et eller flere af byens store træer placeret på nøglepositioner, så flest får noget ud af synet.

Status:
Ideplan

Bosætning

Der er en tom privat grund på Dalen 8, der har været til salg flere gange siden 2003.  Derudover er der en privat udstykning igangsat i 2019 med 6 grunde på Ørnevej.

Kommunen
Viborg kommune er forpligtet til at udbyde byggegrunde i kommunens landsbyer, samt hjælpe med markedsføring af dem.

Vi ønsker:
At Skelhøje har attraktive byggegrunde til konkurrencedygtige priser, så vi kan udbygge vores by og fællesskab.

Trafik gennem byen

Der høres til tider om billister der glemmer at der er et byskilt og dermed ændrede hastighedsregler. Der er gennem tiden lavet hastighedsundersøgelser på Lysgårdvej, Dollerupvej og Bakken. 

Muligheder:
I forbindelse med regnvandsprojektet i Skelhøje vil der blive integreret nogle fartdæmpende tiltag. Forventes udført i løbet af 2022.